how to design free website

PEUGEOT PARTNER

1 - 3 dni 130,00 pln
4 - 10 dni 120,00 pln
11 - 20 dni 100,00 pln
20 - 31 dni 90,00 pln
weekend 260,00 pln
kaucja 500,00 PLN

SKODA FABIA

1 - 3 dni 110,00 pln
4 - 10 dni 90,00 pln
11 - 20 dni 80,00 pln
20 - 31 dni 70,00 pln
weekend 220,00 pln
kaucja 500,00 PLN

SKODA OCTAVIA

1 - 3 dni 130,00 pln
4 - 10 dni 110,00 pln
11 - 20 dni 90,00 pln
20 - 31 dni 80,00 pln
weekend 260,00 pln
kaucja 500,00 PLN

Coolcar Auto Serwis

03-987 Warszawa 
ul.Kadetów 10 
Marcin Łagoda 
+48 502 432 086 
+48 515 309 145 
Warsztat czynny pon-pt 8:00 - 18:00 sobota 9:00 - 14:00

serwis@coolcar.com.pl

REGULAMIN PRACY SERWISU ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI.

REGULAMIN PRACY SERWISU                                               Warszawa, dn. 12/02/2018

1. Usługi wykonywane w serwisie dokonywane są na żądanie klienta na podstawie
umowy Zlecenia Naprawy.
2. Usługi są wykonywane z zachowaniem procedur producentów części zamiennych
oraz producentów pojazdów.
3. Wykonanie zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu oraz naprawę i wymianę części
lub podzespołów.
4. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu napraw lub wzrostu zużycia
materiałów nie ujętych w Zleceniu Naprawy, Klient jest niezwłocznie informowany
telefonicznie, akceptacja Klienta jest równoznaczna z rozszerzeniem zlecenia. Brak
możliwości kontaktu z Klientem zwalnia właściciela serwisu z odpowiedzialności za
nie dotrzymanie uzgodnionego terminu zakończenia usługi.
5. Części zamontowane w ramach usługi pozostają własnością serwisu do momentu
uiszczenia zapłaty przez klienta.
6. Termin wykonywania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy
może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od serwisu: z winy podwykonawców,
z braku niezbędnych części zamiennych, opóźnień realizacji zamówień przez kuriera,
przerw w dostawie prądu. W przypadku zmiany terminu realizacji Klient zostaje
poinformowany telefonicznie.
7. W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych określony jest po
rozmontowaniu pojazdu.
8. Samochód po naprawie jest kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w
zakresie wykonywanej usługi.
9. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa, w
szczególności:
- Prawo o ruch drogowym Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i
sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
stosowanych przy tych badaniach (73 str.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania
techniczne pojazdów
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. Dz. U. nr 201
poz. 1666 w sprawie stosowania części używanych.
10. W przypadku nie wyrażenia zgody na zachowanie procedur serwisowych,
automatycznie zostaje wyłączona gwarancja i rękojmia zgodnie ze stosowanymi
przepisami prawa w tym zakresie.
11. W przypadku braku akceptacji na obowiązujący w firmie regulamin pracy, umieszcza
się odpowiednią notatkę na zleceniu naprawy, co do braku akceptacji
poszczególnych punktów regulaminu bądź informację o braku zgody na czynności
serwisowe celem dostosowania pojazdu do stanu zgodnego z obowiązującym
prawem dla układów lub podzespołów niesprawnych zgłoszonych lub zauważonych
podczas naprawy.
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe na czas
naprawy.
13. Serwis nie odpowiada za samochody pozostawione na placu manewrowym, oraz za
szkody powstałe z winy osób trzecich.
14. Serwis udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wykonania usługi. Oddanie
przedmiotu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków
gwarancji.
15. Niezależnie od gwarancji przysługuje klientowi rękojmia zgodnie z obowiązującym
prawem w tym zakresie.
16. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 7 dni od daty
powiadomienia o zakończeniu naprawy. O zakończonej naprawie Klient zostaje
poinformowany drogą telefoniczną. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej
wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie
opłata parkingowa w wysokości 10 zł netto.
17. Części używane lub dostarczone przez klienta montujemy wyłącznie na życzenie
klienta bez ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe ich działanie. Gwarancja
dotyczy wyłącznie poprawności procedur serwisowych.
18. Oddanie pojazdu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją regulaminu
pracy serwisu.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04/05/2016 r.) informuję, że

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Coolcar Auto Serwis sp. z o.o., ul. Kadetów 10, 03-987 Warszawa

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (zlecenia) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27/04/2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

© COPYRIGHT 2015 - COOLCAR AUTO SERWIS